Tarieven

De kosten voor deelname aan het fysiofitness trainingsprogramma zijn per 1 april 2019 als volgt:

Fittest
Omschrijving Prijs per Prijs
Fittest eenmalig € 41.50
Leden t/m 14 jaar
Omschrijving Prijs per Prijs
1 x per week kwartaal € 70.-
2 x per week kwartaal € 98.-
Strippenkaart 12x eenmalig € 82.50

Leden vanaf 15 jaar
Omschrijving Prijs per Prijs
1 x per week kwartaal € 98.-
2 x per week kwartaal € 165.-
Strippenkaart* 12x eenmalig € 113.50

*4 maanden geldig

Betaling dient per kwartaal vooraf te geschieden op rekeningnummer NL51RABO 0105042668 t.n.v. Fysiotherapie Kemps & Maas of contant.

Betalingsvoorwaarden
  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

  3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

  4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.