Informatiefolder van onze praktijk

Algemeen

De praktijk kent 3 vaste fysiotherapeuten: Joke Kemps, Marion Maas en Mariëlle Wielders.

Sinds 2014 zijn bekkenfysiotherapeut Wilma Adams en oefentherapeut Corien Habraken bij ons werkzaam.

Locaties

Sinds 12 februari 2011 is onze praktijk gevestigd op twee locaties:

Laarbeek Locatie Lieshout Locatie Mariahout
Adres Dorpsstraat 22a Oranjeplein 1
5737 GC Lieshout 5738 AP Mariahout

Openingstijden

De openingstijden van de twee praktijk locaties zijn:

Dag van de week Locatie Lieshout Locatie Mariahout
Maandag 8.00u - 18.00u 8.00u - 20.00u
Dinsdag 8.00u - 16.00u 8.00u - 21.30u
Woensdag 8.00u - 12.00u 8.00u - 20.00u
Donderdag 8.00u - 20.00u 8.00u - 18.00u
Vrijdag 8.00u - 18.00u 8.00u - 18.00u

Op verzoek kan hiervan afgeweken worden.

 Afspraak maken

Het maken van een afspraak kan per telefoon, per email of door het invullen van het contactformulier op de website.

Telefonisch zijn wij bereikbaar op nummer 0499-422199. Telefonisch bij voorkeur tussen 08:00 en 12:00 uur. Indien u verbonden wordt met het antwoordapparaat, spreek dan uw naam, telefoonnummer en uw boodschap in.

Per email zijn wij bereikbaar op fysiotherapiekempsmaas@planet.nl onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en eventueel uw boodschap. Er zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen worden. De duur van een afspraak is in de regel een half uur.

Naar de fysiotherapeut zonder verwijsbrief

Per 1 januari 2006 kunt u zelf rechtstreeks met ons een afspraak maken, zonder verwijzing van een arts (Directe Toegang Fysiotherapie). Door middel van een onderzoek van uw klacht (zogenaamde screening) wordt door ons bepaald of behandeling door ons mogelijk is, of dat het wenselijk is om toch eerst een arts te raadplegen. In sommige gevallen is nog wel een verwijzing van een arts nodig. Hier kunnen wij u de nodige informatie over verstrekken. Belangrijk: een dergelijk onderzoek is niet vrijblijvend en telt als een 1e behandeling.

Wat mee te nemen bij een afspraak

Neem bij een eerste afspraak uw verzekeringspasje, uw identiteitsbewijs en eventueel uw verwijsbrief mee.

Tarieven

Met de meeste zorgverzekeraars hebben we contracten afgesloten. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Fysiotherapiepraktijk Kemps & Maas draagt niet de verantwoordelijkheid voor uw vergoeding voor fysiotherapie.

 Afmelden

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Wanneer dit niet gebeurt zijn wij genoodzaakt om 75% van de behandelprijs bij u in rekening te brengen.

Kwaliteit

De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister van het KNGF.

Privé sfeer

De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privé sfeer is gewaarborgd.

Hygiëne

Wij vragen u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen. Verder verwachten wij van u als patiënt/ cliënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging. 

Klachten

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut, of aan Joke Kemps of Marion Maas. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. U vindt hierover informatie in het folder rek in de wachtruimte.

Privacy policy

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze persoonsgegevens  is per 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in onze privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Voor de complete privacy policy verwijzen wij u naar onze website: www.fysiotherapiekempsmaas.nl

Betalingsvoorwaarden
  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
  3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.
Eigendommen

De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen.

Niet roken

Binnen de praktijk (wachtkamer, behandelruimten en oefenzaal) mag niet worden gerookt.

Niet reanimeren

U bent zelf verantwoordelijk voor een niet-reanimeren verklaring. Indien reanimatie nodig is, zijn we dat in alle gevallen verplicht te doen tenzij u een niet-reanimatie verklaring zichtbaar op uw lichaam draagt. Deze kunt u aanvragen bij:

Actueel nieuws

Voor de meest actuele zaken en veranderingen verwijzen wij u naar onze website: www.fysiotherapiekempsmaas.nl